Sprzedaż Nieruchomości / Budowa Centrum Logistycznego

Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. (CF CEFARM, Spółka) w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000154178, NIP: 525-000-42-20, REGON: 000288343, w związku z dynamicznym rozwojem Spółki poszukuje nieruchomości pod budowę centrum logistycznego (magazyn hurtowni farmaceutycznej i pomieszczenia biurowe) oraz wykonawcy obiektu.

I. Opis przedmiotu zaproszenia:
1) nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Warszawie lub jej okolicach, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub WZ, o regularnym kształcie i szerokości minimum 100 m, dobrze skomunikowana (w tym bliskość tras szybkiego ruchu), umożliwiająca realizacje inwestycji, o której mowa jest w pkt 3) poniżej,
2) wykonanie projektu Centrum Logistycznego,
3) budowa Centrum Logistycznego o powierzchni 10 000 m2, z możliwością perspektywicznej rozbudowy do 5 000 m2 wysokości netto min. 9 m i powierzchni biurowej 2 500 m2.

II. Termin wykonania:
1) Rozpoczęcie – II-III kwartał 2021 r.
2) Zakończenie budowy – III-IV kwartał 2022 r.
3) CF CEFARM dopuszcza, po uzgodnieniu z Wykonawcą,  wcześniejsze rozpoczęcie
i zakończenie inwestycji.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Oferta wraz z załącznikami powinna obejmować:
a) opis nieruchomości (lokalizacja, powierzchnia działki, cena, status, media, komunikacja),
b) projekt wstępny inwestycji (wizualizacja obiektu wraz z aranżacją wnętrza magazynu),
c) kosztorys (obejmujący cenę działki, projektu i wstępny kosztorys budowy centrum logistycznego),
d) harmonogram realizacji inwestycji (w podziale na etapy: nabycie nieruchomości gruntowej, przygotowanie projektu, budowa magazynu).
2) Wykonawca wraz z ofertą powinien przedstawić:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej,
b) wykaz inwestycji budowlanych zaprojektowanych/wykonanych w ciągu ostatnich 10 lat poprzedzających złożenie oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, ze szczególnym uwzględnieniem magazynów dla hurtowni farmaceutycznych,
c) kserokopię opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

IV. Kryteria, którymi Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. będzie się kierowała przy wyborze oferty:
1) lokalizacja nieruchomości,
2) status nieruchomości,
3) media,
4) skomunikowanie nieruchomości,

5) cena,
6) czas realizacji inwestycji,
7) doświadczenie oferenta w realizacji projektów inwestycyjnych z zakresu realizacji budowy centrów logistycznych/magazynów dla dystrybucji farmaceutycznej,
8) funkcjonalność zaproponowanych rozwiązań.

V. Miejsce oraz termin składania ofert:
1) Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Budowa Centrum Logistycznego” należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 16,
w terminie do dnia 02.11.2020 r. godz. 15.00.
2) Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.11.2020 w siedzibie Spółki.
3) Wybór  najlepszej oferty nastąpi do dnia 30.11.2020 r.
4) Do udzielania wyjaśnień ze strony Spółki upoważniony jest: Robert Sapieha Dyrektor ds. Logistyki mail: rsapieha@cefarm.com.pl

VI. CF CEFARM SA zastrzega prawo do:
1) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
2) zmiany terminów wskazanych w ogłoszeniu,
3) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
4) zawarcia umowy z wybranym oferentem pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych.

Ogłoszenie Zakupu Nieruchomości

Centrala Farmaceutyczna Cefarm SA, w związku z planowaną relokacją siedziby Spółki oraz jej magazynów, poszukuje nieruchomości gruntowej pod budowę centrum logistycznego w Warszawie lub najbliższych okolicach oraz wykonawcy obiektu logistycznego w postaci magazynu hurtowni farmaceutycznej oraz pomieszczeń biurowych. Dopuszczamy, że projekt będzie realizowany na zasadach „Projektuj i Buduj”.
Wstępne założenia projektu obejmują  powierzchnię magazynową 10.000 m­­­­­­2, wysokość netto 9 m oraz ok. 3.000 m­2 powierzchni biurowej. Obiekt, poza wymogami prawa budowlanego i innych przepisów obowiązujących przy tego typu inwestycjach, powinien w pełni odpowiadać wymogom prawa farmaceutycznego.
Według założeń Spółki działka powinna mieć w miarę regularny kształt i powierzchnię ok. 30.000 m­­­­­­2 +/- 20%, pozwalającą w przyszłości na rozbudowę magazynu o kolejne 2.000 - 5.000 m2.
Istotnym warunkiem jest dobra lokalizacja i jej powiązania z komunikacją miejską oraz drogami wylotowymi z Warszawy.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Spółki do zawarcia umowy.

Propozycje proszę składać mailem na adres: inwestycje@cefarm.com.pl

Nieruchomość gruntowa

Centrala Farmaceutyczna Cefarm SA, poszukuje działki przemysłowej zlokalizowanej na terenie Warszawy lub w bliskich okolic, z przeznaczeniem pod budowę hali magazynowej.

Powierzchnia działki powinna wynosić od 25 000 m2 do 40 000 m2 i być zbliżona kształtem do prostokąta, powinna posiadać także aktualny plan zagospodarowania przestrzennego.

Lokalizacja z możliwością całodobowego dojazdu samochodów ciężarowych. W pobliżu działki usytuowane media. Możliwość wysokości zabudowy conajmniej 12 m.

Prosimy o przesłanie oferty na adres: inwestycje@cefarm.com.pl

lub kontakt telefoniczny (22) 634 04 81

KONKURS OFERT - PRZEWÓZ PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH

Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA poszukuje przewoźników do dedykowanego przewozu produktów farmaceutycznych.
Linia: Warszawa – GDAŃSK– Warszawa >>Warunki współpracy<<
Linia: Warszawa – RADOMSKO – Warszawa >>Warunki współpracy<<
Linia: Warszawa – TORUŃ– Warszawa >>Warunki współpracy<<

Termin składania ofert do 30.10.2020 r. 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać mailowo pod adresem:
oferta.transport@cefarm.com.pl
lub pod numerami telefonów:
22-63-40-216
22-63-40-435
22-63-40-399

OFERTA WSPÓŁPRACY – PRZEWÓZ PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH

Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA poszukuje przewoźników do przewozu produktów farmaceutycznych na terenie całej Polski

Wymagania:

 • doświadczenie w przewozie produktów farmaceutycznych;
 • własny samochód, izoterma o ładowności do 3,5 t;
 • urządzenie chłodząco – grzewcze;
 • możliwość przewozu produktów farmaceutycznych jednocześnie w dwóch zakresach temperatur: 2-8°C, oraz 15-25°C;
 • posiadanie urządzenia kontrolno – pomiarowego z możliwością utworzenia wydruku oraz podgląd temperatury w czasie rzeczywistym w kabinie kierowcy;
 • mapowanie pojazdu;
 • ubezpieczenie OCP przewoźnika;
 • GPS.

W ofercie proszę podać takie informacje, jak:

 • marka pojazdu,
 • przebieg,
 • rok produkcji,
 • pojemność w paletach,
 • ładowność,
 • stawka – oferty z podaną stawką będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Oferty wraz ze zdjęciem pojazdu proszę przesłać na: oferta.transport@cefarm.com.pl

Gwarantujemy stałą współpracę.